Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Shu Shu Brandevoort.

 • 1. Overeenkomst
  • 1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.shushu-brandevoort.nl accepteert u het aanbod van de Shu Shu Brandevoort en gaat u een overeenkomst aan met Shu Shu Brandevoort. Shu Shu Brandevoort zal uw bestelling bij u afleveren. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Shu Shu Brandevoort.
  • 1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Shu Shu Brandevoort persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.
  • 1.3 Shu Shu Brandevoort zal uw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.
 • 2. Levering
  • 2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke op de website www.shushu-brandevoort.nl staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. De bezorgkosten zijn op de website www.shushu-brandevoort.nl aangegeven.
  • 2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op www.shushu-brandevoort.nl.
  • 2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 60 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.
  • 2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
  • 2.5 Gelet de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht de bestelling, na acceptatie door Shu Shu Brandevoort, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.
 • 3. Promotionele acties
  • 3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Shu Shu Brandevoort achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
  • 3.2 Shu Shu Brandevoort is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.
 • 4. Betaling
  Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.shushu-brandevoort.nl. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.
 • 5. Rechten van intellectuele eigendom
  Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.shushu-brandevoort.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Shu Shu Brandevoort, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.shushu-brandevoort.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Shu Shu Brandevoort, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.
 • 6. Aansprakelijkheid
  • 6.1 De totale aansprakelijkheid van Shu Shu Brandevoort wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
  • 6.2 De aansprakelijkheid van Shu Shu Brandevoort voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
  • 6.3 De aansprakelijkheid van Shu Shu Brandevoort voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
  • 6.4 De in artikel 6.1 tot en met 6.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Shu Shu Brandevoort.
 • 7. Cadeaubon
  De cadeaubon van Shu Shu Brandevoort is tot 1 jaar na uitgave geldig en kan worden ingeleverd bij Shu Shu Brandevoort. U kunt het tegoed van de cadeaubon enkel in een keer spenderen. Het bedrag van de cadeaubon kan niet in contanten worden uitbetaald. Het is niet toegestaan om de cadeaubon te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • 8. Toepasselijk recht
  De overeenkomsten tussen Shu Shu Brandevoort en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.
Copyright © 2024 Shu Shu Brandevoort | info@shushu-brandevoort.nl | Algemene voorwaarden | KvK 17212590 | BTW 818586254B01